Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS Solution - Hyper-V Replica

podle Ben Taylor
Poslední aktualizace: 13.07.2021

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName The name of your OMS Log Analytics workspace.
workspaceRegion The region of your OMS Log Analytics workspace.
automationAccountName The name of the Automation account to use. If this account exists, check the pricing tier and tags to make sure they match the exisitng account.
automationRegion The region the Automaiton account is located in.
automationPricingTier The pricing tier for the Automation account.
onPremisesRunAsUserName The username for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
onPremisesRunAsPassword The password for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
workSpaceID The Work Space ID for your OMS workspace.
workSpacePrimaryKey The Work Space Primary Key for your OMS workspace.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface