OMS - Azure Storage Analytics Solution

Poslední aktualizace: 15. 2. 2017

Enables Azure Storage Analytics Solution in OMS. Solution collects Azure storage account inventory and storage usage metrics into OMS workspace.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or use an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
ingestSchedulerGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy
ingestCleanupGuid GUID for the solution cleanup - create a unique before deploy

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface