Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable NSG Flow Logs

Poslední aktualizace: 28.04.2021

This template create an NSG Flow Logs resource

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Region where you resources are located
NetworkWatcherName Name of the Network Watcher attached to your subscription. Format: NetworkWatcher_<region_name>
FlowLogName Chosen name of your Flow log resource
existingNSG Resource ID of the target NSG
RetentionDays Retention period in days. Default is zero which stands for permanent retention. Can be any Integer from 0 to 365
FlowLogsversion FlowLogs Version. Correct values are 1 or 2 (default)
storageAccountType Storage Account type

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface