Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Multi tier App with NSG, ILB, AppGateway

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newDBStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the DB Virtual Machine disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
appVmNamePrefix Prefix for the name of Application servers
dbVmNamePrefix Prefix for the name of Database servers
vmSize Size of the VM
publicIPAddressType Type of public IP address
appServersPublicIPPrefix Prefix for the name of Database servers
skuName Sku Name
appGatewayCapacity Number of instances of the Application Gateway
multitierILB Internal Load Balancer name
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter, 2019-Datacenter.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Narayan Annamalai