Moodle LMS on Azure IaaS

Poslední aktualizace: 5. 6. 2017

This template deploys a scalable architecture for running Moodle Learning Management System on top of Azure IaaS VMs. It creates a VMScaleSet (Ubuntu Linux 14.04 based) running Apache+PHP 5.6 for Moodle. It also deploys a MariaDb 10.1 Active-Active cluster (Galera) for the database and a GlusterFS cluster for hosting the Application Code and the MOODLEDATA folder shared accross all the nodes of the VMSS. Additional Info: *** Azure Backup can be enable in the relevant VMs. *** Moodle version can be selected for installation. *** Application files are installed in the /moodle/html/moodle folder. *** MOODLEDATA folder is mount at /moodle/moodledata; *** SSL valid certificates can be installed at /moodle/certs and will be recognized by Apache. *** An Azure Redis Cache is also deployed and can be used within Moodle for it's Application and Session Cache.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
resourcesPrefix Prefix of storage account name, network, virtual machines, and so on
vNetAddressSpace Address range for the Moodle virtual network - presumed /16 - further subneting during vnet creation
moodleVersion The Moodle version you want to install.
glusterTshirtSize VM size for the gluster nodes
mariaDbTshirtSize VM size for the mariadb nodes
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
mySqlUserPassword my sql regular user password
mySqlRootPassword my sql root user password
applyScriptsSwitch Switch to process or bypass all scripts/extensions
azureBackupSwitch Switch to configure AzureBackup and enlist VM's

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface