Moodle autoscale with db/redis

Poslední aktualizace: 28.12.2017

Deploys an autoscaling Moodle cluster with objectfs storage, Azure redis, Azure MySQL/Postgres, and Elasticsearch. Can be configured for very small or very large sites. Deploys frontend components to a private network with a jumphost to access nodes. Requires keyed SSH access.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
applyScriptsSwitch Switch to process or bypass all scripts/extensions
azureBackupSwitch Switch to configure AzureBackup and enlist VM's
blobStorageAccountType Blob Storage Account type
dbServerType Database type
controllerVmSku VM size for the controller node
autoscaleVmSku VM size for autoscaled nodes
autoscaleVmCount Maximum number of autoscaled nodes
elasticVmSku VM size for the elastic search nodes
firewallRuleName Database firewall rule name
gatewaySubnet name for Virtual network gateway subnet
gatewayType Virtual network gateway type
glusterVmSku VM size for the gluster nodes
glusterDiskSize Size per disk for gluster nodes
glusterDiskCount Number of disks in raid0 per gluster node
moodleVersion The Moodle version you want to install.
dbLogin Database admin username
siteURL URL for Moodle site
skuCapacityDTU Postgresql database trasaction units
skuFamily Postgresql sku family
skuName Postgresql sku name
skuSizeMB Postgresql sku size in mb
skuTier Postgresql sku tier
sshPublicKey ssh public key
sshUsername ssh user name
sslEnforcement Postgresql SSL connection
postgresVersion Postgresql version
mysqlVersion Mysql version
vNetAddressSpace Address range for the Moodle virtual network - presumed /16 - further subneting during vnet creation
vpnType Virtual network gateway vpn type

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface