Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Metric alert rule with a dynamic threshold

podle hutzleo
Poslední aktualizace: 28.04.2021

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a dynamic threshold condition type.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
alertName Name of the alert
alertDescription Description of alert
alertSeverity Severity of alert {0,1,2,3,4}
isEnabled Specifies whether the alert is enabled
resourceId Full Resource ID of the resource emitting the metric that will be used for the comparison. For example /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000-00000000/resourceGroups/ResourceGroupName/providers/Microsoft.compute/virtualMachines/VM_xyz
metricName Name of the metric used in the comparison to activate the alert.
operator Operator comparing the current value with the threshold value.
alertSensitivity Tunes how 'noisy' the Dynamic Thresholds alerts will be: 'High' will result in more alerts while 'Low' will result in fewer alerts.
numberOfEvaluationPeriods The number of periods to check in the alert evaluation.
minFailingPeriodsToAlert The number of unhealthy periods to alert on (must be lower or equal to numberOfEvaluationPeriods).
ignoreDataBefore Use this option to set the date from which to start learning the metric historical data and calculate the dynamic thresholds (in ISO8601 format, e.g. '2019-12-31T22:00:00Z').
timeAggregation How the data that is collected should be combined over time.
windowSize Period of time used to monitor alert activity based on the threshold. Must be between five minutes and one hour. ISO 8601 duration format.
evaluationFrequency how often the metric alert is evaluated represented in ISO 8601 duration format

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-dynamic-metric-alert/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-dynamic-metric-alert/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface