Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Install MongoDB on CentOS with Custom Script Linux Extension

Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template deploys Mongo DB on a CentOS Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dnsNameForPublicIP Unique FQDN for the VM
adminUsername Desired admin username to log on to the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Desired VM size
publicIPAddressName Name of the public IP address
vmName Name of the VM
virtualNetworkName Name of the virtual network
nicName Name of the virtual network adapter
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-ubuntu/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface