The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

podle Yiding Zhou
Poslední aktualizace: 27.04.2016

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dnsLabelPrefix DNS Label where the client node will be exposed. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User name for all Virtual Machine in the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
vmSizeClient Size of the Matlab client nodes.
vmSizeMJS Size of the MJS node.
vmSizeWorker Size of the worker nodes.
numWorkerVms Number of VMs to create that run the workers. Client and MJS VM don't count into this number.
numWorkerOnMJS Number of workers running on the master MJS VM. Zero is the default and recommended. -1 means auto detecting based on cpu cores.
numWorkersWorker Number of workers running on each worker VM. -1 will create one worker per core.
imageUri The URL to the disk image in blob that will be used to create all VMs
vhdContainer This is the container URL that will hold all VHDs for the VMs
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Yiding Zhou