Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy Azure Database for PostgreSQL with VNet

Poslední aktualizace: 13.04.2022

This template provides a way to deploy an Azure database for PostgreSQL with VNet integration.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
serverName Server Name for Azure database for PostgreSQL
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
skuCapacity Azure database for PostgreSQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
skuName Azure database for PostgreSQL sku name
skuSizeMB Azure database for PostgreSQL Sku Size
skuTier Azure database for PostgreSQL pricing tier
skuFamily Azure database for PostgreSQL sku family
postgresqlVersion PostgreSQL version
location Location for all resources.
backupRetentionDays PostgreSQL Server backup retention days
geoRedundantBackup Geo-Redundant Backup setting
virtualNetworkName Virtual Network Name
subnetName Subnet Name
virtualNetworkRuleName Virtual Network RuleName
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetPrefix Subnet Address Prefix

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbforpostgresql/managed-postgresql-with-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbforpostgresql/managed-postgresql-with-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface