Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

podle Richard Li
Poslední aktualizace: 26.05.2021

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
amlWorkspaceName Name of the existing AML workspace to create the linked service.
linkName Name of the LinkedService
synapseWorkspaceResourceId ResourceId of the existing Synapse workspace which you want to link to the aml workspace by linked service.
sparkPools Spark pools you want to attach to the aml workspace, in such format: [ {"computeName":"compute1", "poolName":"sparkPool1"}, ... ]. Pool name is the name of spark pool shown in Synapse workspace, while compute name is the alias for this pool after it is attached to aml workspace.
location Location(aka region) of the LinkedService

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface