Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

podle Achal Jain
Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName Specifies name of workspace to create in Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
datastoreCount Specifies the number of datastores to be created.
datasetCount Specifies the number of datasets to be created.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
containerName The container name.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
tenantId Specifies the tenant ID of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface