Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create an IOT Hub and Ubuntu edge simulator.

podle Lee Stott
Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template creates an IOT Hub and Virtual Machine Ubuntu edge simulator.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName The name of you Virtual Machine
iotHubName Specify the name of the Iot hub.
iotHubDomain Specify the domain of the Iot hub.
provisioningServiceName Specify the name of the provisioning service.
location Specify the location of the resources.
skuName The SKU to use for the IoT Hub.
skuUnits The number of IoT Hub units.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPassword SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the Network Security Group

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iot-iothub-edgeemulator-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iot-iothub-edgeemulator-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface