Přeskočit navigaci

Intel Lustre clients using CentOS gallery image

Poslední aktualizace: 26.06.2018

This template creates multiple Intel Lustre 2.7 client virtual machines using Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
artifactsBaseUrl Base URL of the solution template gallery package
image OpenLogic CentOS version to use. CentOS-HPC includes RDMA drivers for compute-to-compute MPI InfiniBand on A8 and A9 VM sizes.
adminUsername Admin username for the virtual machines
authenticationType Authentication type for the virtual machines
adminPassword Admin password for the virtual machines
sshPublicKey SSH public key that will be included on all nodes. The OpenSSH public key can be generated with tools like ssh-keygen on Linux or OS X.
dnsNamePrefix Globally unique DNS name prefix name must be between 3 and 50 characters long and can contain only dashes, numbers, and lowercase letters. The domain name suffix (e.g. westus.cloudapp.zure.com) will be automatically updated based on the selected location.
clientAvailabilitySetName Lustre clients availability set name is important for grouping clients into deployments that can communicate with each other via RDMA
vmNamePrefix Prefix for the virtual machine names
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre clients
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
storageAccountType Storage account type (e.g. Premium_LRS or Standard_LRS). Make sure to select Premium_LRS only when using DS-series or GS-series Virtual Machines.
existingVnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
existingVnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
existingSubnetClientsName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface