Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Image Builder with Azure Windows Baseline.

Poslední aktualizace: 27.08.2021

Creates an Azure Image Builder environment and builds a Windows Server image with the latest Windows Updates and Azure Windows Baseline applied.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location The Azure region where resources in the template should be deployed.
customizerScriptName The name of the customizer script which will be executed during image build.
templateIdentityName Name of the user-assigned managed identity used by Azure Image Builder template, and for triggering the Azure Image Builder build at the end of the deployment
templateIdentityRoleDefinitionName Permissions to allow for the user-assigned managed identity.
imageGalleryName Name of the new Azure Image Gallery resource.
imageDefinitionProperties Detailed image information to set for the custom image produced by the Azure Image Builder build.
imageTemplateName Name of the template to create in Azure Image Builder.
runOutputName Name of the custom iamge to create and distribute using Azure Image Builder.
replicationRegions List the regions in Azure where you would like to replicate the custom image after it is created.
forceUpdateTag A unique string generated for each deployment, to make sure the script is always run.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/imagebuilder-windowsbaseline/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/imagebuilder-windowsbaseline/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface