IIS VMs & SQL Server 2014 VM.

podle Ali Baloch
Poslední aktualizace: 9. 12. 2015

Odhad nákladů

$19.710

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

Create 1 or 2 IIS Windows 2012 R2 Web Servers and one back end SQL Server 2014 in VNET.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
envPrefixName Prefix for the environment (2-5 characters)
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
webSrvVMSize The size of the Web Server VMs Created
numberOfWebSrvs Number of Web Servers
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
storageAccountType The type of the Storage Account created

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface