The Azure Quickstart templates are currently available in English

IBM Cloud Pak for Data on Azure

Poslední aktualizace: 03.02.2021

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken Token for the base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Region where the resources should be created in
aadClientId Azure AD Client ID
aadClientSecret Azure AD Client Secret
adminUsername Administrator username on Bastion VM
bastionVmSize Bastion Host VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
publicBootnodeIP Attach a public IP to the bastion/bootnode
sshPublicKey SSH public key for all VMs
masterInstanceCount Number of OpenShift masters.
workerInstanceCount Number of OpenShift nodes
masterVmSize OpenShift Master VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
workerVmSize OpenShift Node VM(s) size. Use VMs with Premium Storage support only.
newOrExistingNetwork Deploy in new cluster or in existing cluster. If existing cluster, make sure the new resources are in the same zone
existingVnetResourceGroupName Resource Group for Existing Vnet.
virtualNetworkName Name of new or existing virtual network
virtualNetworkCIDR VNet Address Prefix. Minimum address prefix is /24
masterSubnetName Name of new or existing master subnet
masterSubnetPrefix Master subnet address prefix
workerSubnetName Name of new or existing worker subnet
workerSubnetPrefix Worker subnet address prefix
bastionSubnetName Name of new or existing bastion subnet
bastionSubnetPrefix Worker subnet address prefix
singleZoneOrMultiZone Deploy to a Single AZ or multiple AZs
dnsZone Domain name created with the App Service
dnsZoneRG Resource Group that contains the domain name
pullSecret Openshift PullSecret JSON Blob
clusterName Cluster resources prefix
openshiftUsername OpenShift login username
openshiftPassword OpenShift login password
enableFips Enable FIPS encryption
enableAutoscaler Enable or Disable Openshift Autoscaler
outboundType Egress: Azure LoadBalancer or UserDefinedRouting
storageOption (není dostupný žádný popis)
pxSpecUrl Portworx Spec URL. See README on how to generate the URL
enableNfsBackup Enable Backup on NFS node
dataDiskSize Size of Datadisk in GB for NFS storage
privateOrPublicEndpoints Public or private facing endpoints
projectName Openshift Namespace to deploy project
installWatsonStudioLocal Install Watson Studio Library
installWatsonMachineLearning Install Watson Machine Learning
installWatsonKnowledgeCatalog Install Watson Knowledge Catalog
installDataVirtualization Install Data Virtualization
installCognosDashboard Install Cognos Dashboard
installWatsonOpenscaleAndWatsonMachineLearning Install Watson OpenScale and Watson Machine Learning
installApacheSpark Install Cognos Dashboard
apiKey IBM Container Registry API Key. See README on how to obtain this
cloudPakLicenseAgreement Accept License Agreement: https://ibm.biz/Bdq6KP

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ibm-cloud-pak-for-data/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ibm-cloud-pak-for-data/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Akinfemi Aluko