The Azure Quickstart templates are currently available in English

Hazelcast Cluster

podle Hasan Çelik
Poslední aktualizace: 02.01.2019

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for hazelcast VMs
adminPassword Password for hazelcast VMs
hazelcastVersion Hazelcast Version
clusterName Cluster Name for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterTag The tag used to identify this cluster
clusterPort The cluster port to identify this cluster
aadClientId Azure Active Directory Service Principal client ID
aadClientSecret Azure Active Directory Service Principal client secret
aadTenantId Azure Active Directory Service Principal tenant ID
vmSize The size of each instance VM
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-windows-vm-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-windows-vm-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface