Přeskočit navigaci

Hazelcast Cluster

Poslední aktualizace: 13.08.2018

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for hazelcast VMs
adminPassword Password for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'password'
sshPublicKey SSH Public key for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'sshPublicKey'
authenticationType Authenitcation method for logging into Hazelcast VMs.
clusterUserName Username for hazelcast grid
clusterPassword Password for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterName The tag used to identify this cluster
clusterPort The cluster port to identify this cluster
minHeapSizeInGB The minimum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
maxHeapSizeInGB The maximum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
aadClientId Azure Active Directory Service Principal client ID
aadClientSecret Azure Active Directory Service Principal client secret
aadTenantId Azure Active Directory Service Principal tenant ID
vmSize The size of each instance VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 14.04.5-LTS, 14.04-DAILY, 15.04
templateBaseUrl The base URL for the bootstrap files
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface