The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Function App and private endpoint-secured Storage

podle gabesmsft
Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
Location Location to deploy resources to.
AppName Name of the Function App.
plan Name of the Elastic Premium Plan for the Function App.
skuName The Sku name/size of the Elastic Premium plan
vnetName Name of the VNET that the Function App and Storage account will communicate over.
functionsSubnetName The subnet that the Function App will use for VNET traffic.
storagePESubnetName The subnet that will be used for the Storage private endpoints.
StorageAccountName Name of the Storage account that the Function App will use for operations and content.
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
functionSubnetAddressPrefix Function App's subnet address range.
privateEndpointSubnetAddressPrefix Storage account's private endpoint's subnet address range.
postDeploymentScript An optional script to run after resource deployment to help ensure that the Functions host is able to start after the content share is pointing to the secured Storage account. This script will make an authenticated GET request to the Function App's Kudu site. If none is specified, this script won't be run.
identityName Name of an existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.
identityNameResourceGroup Resource group of existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface