Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Front Door Premium with VM and Private Link service

podle John Downs
Poslední aktualizace: 04.03.2022

This template creates a Front Door Premium and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
vmSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the VM subnet within the virtual network.
privateLinkServiceSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Private Link service subnet within the virtual network.
vmSize The name of the SKU to use when creating the virtual machine.
vmOSName The name of the operating system to deploy on the virtual machine.
vmOSDiskStorageAccountType The type of disk and storage account to use for the virtual machine's OS disk.
vmAdminUsername The administrator username to use for the virtual machine.
vmAdminPassword The administrator password to use for the virtual machine.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface