Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Connect an ExpressRoute circuit to a VNET

podle amitsriva
Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template creates a VNET, an ExpresRoute Gateway and a connection to a provisioned and enabled ExpressRoute circuit with AzurePrivatePeering configured.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
gatewayType The type of gateway to deploy. For connecting to ExpressRoute circuits, the gateway must be of type ExpressRoute. Other types are Vpn.
connectionType The type of connection. For connecting to ExpressRoute circuits, the connectionType must be of type ExpressRoute. Other types are IPsec and Vnet2Vnet.
virtualNetworkName The name of the virtual network to create.
addressPrefix The address space in CIDR notation for the new virtual network.
subnetName The name of the first subnet in the new virtual network.
gatewaySubnet The name of the subnet where Gateway is to be deployed. This must always be named GatewaySubnet.
subnetPrefix The address range in CIDR notation for the first subnet.
gatewaySubnetPrefix The address range in CIDR notation for the Gateway subnet. For ExpressRoute enabled Gateways, this must be minimum of /28.
gatewayPublicIPName The resource name given to the public IP attached to the gateway.
gatewayName The resource name given to the ExpressRoute gateway.
connectionName The resource name given to the Connection which links VNet Gateway to ExpressRoute circuit.
circuitName The name of the ExpressRoute circuit with which the VNet Gateway needs to connect. The Circuit must be already created successfully and must have its circuitProvisioningState property set to 'Enabled', and serviceProviderProvisioningState property set to 'Provisioned'. The Circuit must also have a BGP Peering of type AzurePrivatePeering.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface