Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

Poslední aktualizace: 29.04.2021

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Specifies the location for all the resources.
virtualNetworkName Specifies the name of the virtual network hosting the virtual machine.
virtualNetworkAddressPrefix Specifies the address prefix of the virtual network hosting the virtual machine.
subnetName Specifies the name of the subnet hosting the virtual machine.
subnetAddressPrefix Specifies the address prefix of the subnet hosting the virtual machine.
eventHubsNamespaceName Specifies the name of Event Hubs namespace.
eventHubsNamespaceSku Specifies the messaging tier for service Bus namespace.
eventHubsNamespaceCapacity Specifies the Messaging Units for a premium namespace.
eventHubName Specifies the name of the Event Hub.
consumerGroupName Specifies the name of a new Consumer Group.
eventHubsNamespaceZoneRedundant Enabling this property creates a Event Hubs Namespace in regions that support availability zones.
blobStorageAccountName Specifies the globally unique name for the storage account used to store the boot diagnostics logs of the virtual machine.
vmName Specifies the name of the virtual machine.
vmSize Specifies the size of the virtual machine.
imagePublisher Specifies the image publisher of the disk image used to create the virtual machine.
imageOffer Specifies the offer of the platform image or marketplace image used to create the virtual machine.
imageSku Specifies the Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
authenticationType Specifies the type of authentication when accessing the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Specifies the name of the administrator account of the virtual machine.
adminPasswordOrKey Specifies the SSH Key or password for the virtual machine. SSH key is recommended.
diskStorageAccounType Specifies the storage account type for OS and data disk.
numDataDisks Specifies the number of data disks of the virtual machine.
osDiskSize Specifies the size in GB of the OS disk of the VM.
dataDiskSize Specifies the size in GB of the OS disk of the virtual machine.
dataDiskCaching Specifies the caching requirements for the data disks.
_artifactsLocation Specifies the base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken Specifies the sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
scriptFileName Specifies the script to download from the URI specified by the scriptFilePath parameter.
deployLogAnalytics Specifies whether to deploy a Log Analytics workspace to monitor the health and performance of the virtual machine.
workspaceName Specifies the globally unique name of the Log Analytics workspace.
workspaceSku Specifies the SKU of the Log Analytics workspace.
eventHubsNamespacePrivateEndpointName Specifies the name of the private link to the storage account.
blobStorageAccountPrivateEndpointName Specifies the name of the private link to the boot diagnostics storage account.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-private-endpoint/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-private-endpoint/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface