Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

Poslední aktualizace: 11.06.2021

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
eventHubNamespaceNamePrimary Name of Event Hub namespace
eventHubNamespaceNameSecondary Name of Event Hub namespace
aliasName Name of Geo-Recovery Configuration Alias
eventhubSku The messaging tier for Event Hub namespace
skuCapacity MessagingUnits for namespace
locationPrimaryNamepsace Location of Primary namespace
locationSecondaryNamepsace Location of Secondary namespace

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhub-create-namespace-geo-recoveryconfiguration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhub-create-namespace-geo-recoveryconfiguration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface