The Azure Quickstart templates are currently available in English

eShop Website with ILB ASE

podle Tyler Lu
Poslední aktualizace: 02.07.2018

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingASEName Name of the App Service Environment.
existingASELocation Location of the App Service Environment.
existingASEDNSSuffix DNS Suffix used for the ILB ASE
dnsSuffix Root domain name used to access web apps on internet.
sqlServerAdministratorLogin Administrator login name of the Azure SQL Server.
sqlServerAdministratorLoginPassword Administrator login password of the Azure SQL Server.
azureAdTenantId Directory ID of the Azure Active Directory used by the Admin App.
azureAdClientId Application ID of the Admin App Registration.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Tyler Lu