Přeskočit navigaci

Configure a VM via DSC extension and Azure Automation DSC

podle Charles Joy
Poslední aktualizace: 01.02.2016

This template configures an existing Virtual Machine Local Configuration Manager (LCM) via the DSC extension, registering it to an existing Azure Automation Account and Azure Automation DSC Pull Server. NOTE: The DSC configuration module requires three specific Azure Automation DSC parameters: Registration Key, Registration URL, and Configuration Function. These prerequisites are available only after successful creation and configuration of an Azure Automation Account for Azure Automation DSC.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName Name of the existing VM to apply the DSC configuration to
modulesUrl URL for the DSC configuration package. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file (this is the default value)
configurationFunction DSC configuration function to call. Should contain filename and function in format fileName.ps1\configurationfunction
registrationKey Registration key to use to onboard to the Azure Automation DSC pull/reporting server
registrationUrl Registration url of the Azure Automation DSC pull/reporting server
nodeConfigurationName The name of the node configuration, on the Azure Automation DSC pull server, that this node will be configured as
configurationMode DSC agent (LCM) configuration mode setting. ApplyOnly, ApplyAndMonitor, or ApplyAndAutoCorrect
configurationModeFrequencyMins DSC agent (LCM) configuration mode frequency setting, in minutes
refreshFrequencyMins DSC agent (LCM) refresh frequency setting, in minutes
rebootNodeIfNeeded DSC agent (LCM) rebootNodeIfNeeded setting
actionAfterReboot DSC agent (LCM) actionAfterReboot setting. ContinueConfiguration or StopConfiguration
allowModuleOverwrite DSC agent (LCM) allowModuleOverwrite setting
timestamp The current datetime, as a string, to force the request to go through ARM even if all fields are the same as last ARM deployment of this template; example in parameters file is in MM/dd/yyyy H:mm:ss tt format
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-azure-automation-pullserver/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-azure-automation-pullserver/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface