Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Drone on Ubuntu VM

podle anweiss
Poslední aktualizace: 02.07.2021

This template provisions an instance of Ubuntu 14.04 LTS with the Docker Extension and Drone CI package.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newStorageAccountName Name of new Storage Account that will hold VM OS disk
adminUsername Username assigned to new local user on VM
vmDnsName Hostname and Azure DNS name that the VM will be assigned
githubClientKey GitHub application client key required by the Drone CI components for synchronizing repositories
githubSecret GitHub application client secret required by the Drone CI components for synchronizing repositories
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Default VM size
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/drone/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/drone/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface