Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Ubuntu vm data disk raid0

Poslední aktualizace: 05.07.2021

This template creates a virtual machine with multiple disks attached. A script partitions and formats the disks in raid0 array.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Admin username used when provisioning a virtual machines
storageAccountName Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
virtualNetworkName Virtual Network
vmSize Size of the virtual machine
addressPrefix Address space for the VNET
subnet1Name Subnet name for the VNET that resources will be provisioned in to
subnet1Prefix Address space for the subnet
dnsName Load balancer subdomain name: for example (<subdomain>.westus.cloudapp.azure.com)
dataDiskSize Size of each data disk attached to data nodes in (Gb)
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/diskraid-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/diskraid-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface