Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an entry level Disk Pool

Poslední aktualizace: 27.10.2021

This template deploys a Disk Pool with 1 1TB existing Premium Disk in an existing subnet.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
diskPoolLocation Location of the Disk Pool
diskPoolSku Sku of the Disk Pool
diskPoolName Name of the Disk Pool
diskPoolAvailabilityZone Availability zone to deploy the Disk Pool
existingManagedDiskName Name of the managed disk (512 sector size) to create and export as an iSCSI LUN in the Disk Pool
targetName Name of the iSCSI Target
existingResourceGroupName Name of the resourceGroup for the existing virtual network and disk to deploy the Disk Pool.
existingVnetName Name of the existing virtual network to deploy the Disk Pool into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the Disk Pool into.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface