The Azure Quickstart templates are currently available in English

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-Terraform

podle nvtuluva
Poslední aktualizace: 23.10.2017

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Packer and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername username for the virtual machines.
authenticationType authentication type for the virtual machines.
adminPassword password for elk,vmss and mongodbterraform virtual machines
sshPublicKey generate ssh public key
jenkinsVmSize vm size
buildInstanceVmSize vm size
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password, the password should have alphanumeric values only
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena nvtuluva