DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-kubernetes

podle nvtuluva
Poslední aktualizace: 26.10.2017

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Kubernetes and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername user name for the virtual machines.
azureUsername azure portal login username
azurePassword azure portal login password
sshPublicKey generate ssh public key
adminPassword password for elk and vmss virtual machines
jenkinsVmSize vm size of jenkins server
buildInstanceVmSize vm size of build instance
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
kubernetesClusterName name of kubernetes cluster
agentCount number of agents
agentVmSize size of agent vm
masterCount number of agents
masterVmSize size of master vm
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena nvtuluva