The Azure Quickstart templates are currently available in English

Spin up a 3-node Deis cluster

podle Haishi Bai
Poslední aktualizace: 05.03.2020

Template spins up a Deis cluster.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newStorageAccountName Name of the of the storage account for VM OS Disk
publicDomainName Domain name associated with the load balancer public IP
vmSize Instance size for the VMs
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
customData Base64-encoded cloud-config.yaml file to deploy and start Fleet
numberOfNodes Number of member nodes
dockerVolumeSize Size in GB of the Docker volume.
coreosVersion Version of CoreOS to deploy.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface