The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enterprise Risk Analysis-Datameer,HDInsight,TrendMicro,Chef

Poslední aktualizace: 10.12.2019

Enterprises that offer end-user payment transactions have to account for the below considerations: Risk evaluation on business transactions, Infrastructure risk management, Infrastructure configuration management. This Azure Partner QuickStart push to pilot solution launches a business intelligence Hadoop stack demonstrating online transactions risk analysis, provides an automated provisioning, configuration and integration of Datameer and Azure HDInsight, TrendMicro DeepSecurity & Chef Server products ready for staging / preproduction environments.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location where all the resources deploy
hdiclusterType The type of the HDInsight cluster to create.
hdiclusterName The name of the HDInsight cluster to create.
hdiclusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
hdiclusterLoginPassword The password must be at least 8 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
hdisshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
hdisshPassword The password must be at least 8 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
hdistorageAccount The name of the storage account to use
authenticationType Type of authentication to use on all Linux Virtual Machines. SSH key is recommended.
vmAdminNameTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordOrPublicKeyTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine admin password or SSH public key. SSH key is recommended.
vmSizeTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine size
dsmAdminName TrendMicro Deep Security Manager application username (To login to Trend DSM from browser)
dsmAdminPassword TrendMicro Deep Security Manager application password (To login to Trend DSM from browser)
dbName TrendMicro Deep Security Manager database name
dbAdminName TrendMicro Deep Security Manager database admin user
dbAdminPassword TrendMicro Deep Security Manager database admin password
publicIPDomainNameLabelTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager unique public DNS prefix
managerPortTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager management port
heartbeatPortTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager heartbeat port
vmAdminUsernameOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordOrPublicKeyOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin password or SSH public key. SSH key is recommended.
publicIPDomainNameLabelOrchServer Orchestrator Server unique public DNS prefix
vmAdminUsernameChefServer Chef Server Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordOrPublicKeyChefServer Chef Server Virtual Machine admin password or SSH public key. SSH key is recommended.
vmSizeChefServer Chef Server Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefServer Chef Server unique public DNS prefix
chefUserName Chef user name
chefUserFirstName Chef user first name
chefUserLastName Chef user last name
chefUserEmail Chef user email
chefUserPassword Chef user password
chefOrgShortName Chef org short name
chefOrgFullName Chef Org full name
adminUsernameChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin username
adminPasswordChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin password
vmSizeChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefWorkstation Chef Workstation unique public DNS prefix
adminUsernameDSAgentWindows Windows Deep Security Agent Virtual Machine admin username
adminPasswordDSAgentWindows Windows Deep Security Agent Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelDSAgentWindows Windows Deep Security Agent unique public DNS prefix
windowsvmcount Count of Windows Deep Security Agents to deploy
adminUsernameDSAgent Linux Deep Security Agent Virtual Machine admin username
adminPasswordOrPublicKeyDSAgent Linux Deep Security Agent Virtual Machine admin password or SSH public key. SSH key recommended
publicIPDomainNameLabelDSAgent Linux Deep Security Agent unique public DNS prefix
linuxvmcount Count of Linux Deep Security Agents to deploy
_artifactsLocation Artifactslocation
_artifactsLocationSasToken Reserved for deploying using Visual Studio. Please keep it as an empty string

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/datameer-trend-chef-riskanalysis/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/datameer-trend-chef-riskanalysis/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Gururaj Pandurangi