The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Data Lake Store account with encryption(Key Vault)

podle Jonathan Gao
Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses Azure Key Vault to manage the encryption key.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dataLakeStoreName The name of the Data Lake Store account to create.
location The location in which to create the Data Lake Store account.
keyVaultName The Azure Key Vault name.
keyVaultResourceGroupName The Azure Key Vault resource group name.
keyName The Azure Key Vault encryption key name.
keyVersion The Azure Key Vault encryption key version.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datalakestore/data-lake-store-encryption-key-vault/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datalakestore/data-lake-store-encryption-key-vault/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface