Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a V2 data factory

Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template creates a V2 data factory that copies data from an on-premises SQL Server to an Azure blob storage

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
onPremSqlServerConnectionString Connnection string for the on-premsies SQL Server database.
sqlTableName Name of the target table in the Azure SQL database.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
outputBlobFolder The folder in the blob container to which the data is copied.
storageAccountName Storage AccountName

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-onprem-sql-to-blob-copy/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-onprem-sql-to-blob-copy/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface