Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

Poslední aktualizace: 29.04.2022

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dataFactoryName Data factory name
enableManagedVirtualNetwork Managed Virtual Network name
enableManagedVnetIntegrationRuntime Enable the integration runtime inside the managed virtual network. Only required if enableManagedVirtualNetwork is true
location Data factory location
tags Object containing resource tags
publicNetworkAccess Enable or disable public network access
configureGit Configure git during deployment
gitRepoType Git repository type. Azure DevOps = FactoryVSTSConfiguration and GitHub = FactoryGitHubConfiguration
gitAccountName Git account name. Azure DevOps = Organisation name and GitHub = Username
gitProjectName Git project name. Only relevant for Azure DevOps
gitRepositoryName Git repository name
gitCollaborationBranch The collaboration branch name. Default is main
gitRootFolder The root folder path name. Default is /
systemAssignedIdentity Enables system assigned managed identity on the resource
userAssignedIdentities The user assigned ID(s) to assign to the resource
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticLogAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubAuthorizationRuleId Event hub authorization rule for the Event Hub namespace. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubName Event hub name. Only required if enableDiagnostics is set to true
resourcelock Specify the type of resource lock.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface