Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Poslední aktualizace: 01.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
acrName Azure Container Registry name
location Azure Container Registry location
acrSku Azure Container Registry tier
enableSystemIdentity Enable System Assign Identity for Azure Container Registry
userAssignedIdentities The list of user identity resource ids to associate with the Azure Container Registry
enableAdminUser Enable admin user
publicNetworkAccess Enable public network access
zoneRedundancy Enable zone redundancy
ipRules The network rule set for a container registry
networkRuleBypassOptions Allow trusted Azure services to access a network restricted registry
policies Azure Container Registry policies
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface