Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Cloud Shell - VNet

Poslední aktualizace: 10.05.2022

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingVNETName Name of the existing VNET to inject Cloud Shell into.
relayNamespaceName Name of Azure Relay Namespace.
azureContainerInstanceOID Object Id of Azure Container Instance Service Principal. We have to grant this permission to create hybrid connections in the Azure Relay you specify. To get it: Get-AzADServicePrincipal -DisplayNameBeginsWith 'Azure Container Instance'
containerSubnetName Name of the subnet to use for cloud shell containers.
containerSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for cloud shell. e.g. 10.0.1.0/26
relaySubnetName Name of the subnet to use for private link of relay namespace.
relaySubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for relay. e.g. 10.0.2.0/26
storageSubnetName Name of the subnet to use for storage account.
storageSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for storage. e.g. 10.0.3.0/26
privateEndpointName Name of Private Endpoint for Azure Relay.
tagName Name of the resource tag.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Danny Maertens