VM bootstorm workload template

podle Dipak V
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016

Odhad nákladů

$401.8977

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template creates requested number of VMs and boot them simultaneously to calculate average VM boot time

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
azureAccountUsername Azure account SPN user name to authenticate inside controller VM.
azureAccountPassword Azure account SPN password to authenticate inside controller VM.
tenantId Azure Subscription Tenant Id.
vmCount Number of VMs to create.

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bootstorm-vm-boot-time/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bootstorm-vm-boot-time/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface