Přeskočit navigaci

Azure Resource Optimization (ARO) Toolkit

Poslední aktualizace: 29.06.2017

Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules you can utilize on your subscription to start saving money

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newGuid Enter new GUID, you can generate one from Powershell using new-guid or get one from this site: <a target=new href=https://guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx>GUID Generator</a>
automationAccountName Assign a name for the Automation account of your choosing. Must be a unique name as Azure Automation accounts are FQDNs
automationRegion Specify the region for your Automation account
azureAdmin Enter your service admin user, ex: serviceaccount@microsoft.com. Must be owner on the subscription you're deploying to during template deployment.
azureAdminPwd Enter the password for the service admin user. The pwd is encrypted during runtime and in the Automation assets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface