Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Server managed by Desired State Configuration service

Poslední aktualizace: 21.04.2021

This template provides an example of how to deliver a virtual machine and and Automation account to manage the machine, in a single deployment

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location The Azure location to deploy all resources
virtualNetworkAddressRange The address range of the new virtual network
virtualNetworkSubnet The address range of the subnet created in the new virtual network
nicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
VMSize The size of the VM Created
domainName The full qualified domain name to be created
_artifactsLocation Path to the nested templates used in this deployment
_artifactsLocationSasToken SAS token to access artifacts location, if required
compileName Unique value to identify compilation job
devopsStoragePackagesBase DevOps Gallery Storage Package Base

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/automation-configuration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/automation-configuration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface