Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

podle Suraj MB
Poslední aktualizace: 22.04.2021

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
skuName Sku Name
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
Secrets An array of json objects like this : {'name':name, 'value':value}
location Location for all resources.
keyVaultName Name of the KeyVault to provision
identityName Name of the user assigned identity
applicationGatewayName Name of the application gateway

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-key-vault-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-key-vault-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface