Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy API Management in internal VNet with public IP

Poslední aktualizace: 28.03.2022

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management in the Premium tier within your virtual network's subnet in internal mode and configure recommended NSG rules on the subnet. The instance is deployed to two availability zones. The template also configures a public IP address from your subscription.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service. This should be a multiple of the number of availability zones getting deployed.
virtualNetworkName Virtual network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet prefix
subnetName Subnet name
apimSubnetServiceEndpoints Service endpoints enabled on the API Management subnet
location Azure region where the resources will be deployed
availabilityZones Numbers for availability zones, for example, 1,2,3.
publicIpName Name for the public IP address used to access the API Management service.
publicIpSku SKU for the public IP address used to access the API Management service.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP address used to access the API Management service. Standard SKU public IP requires `Static` allocation.
dnsLabelPrefix Unique DNS name for the public IP address used to access the API Management service.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-publicip/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-publicip/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface