Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Kubernetes Service (AKS)

podle Mert Senel
Poslední aktualizace: 14.03.2022

Deploys a managed Kubernetes cluster via Azure Kubernetes Service (AKS)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
aksClusterName The name of the Managed Cluster resource.
location The location of AKS resource.
dnsPrefix Optional DNS prefix to use with hosted Kubernetes API server FQDN.
osDiskSizeGB Disk size (in GiB) to provision for each of the agent pool nodes. This value ranges from 0 to 1023. Specifying 0 will apply the default disk size for that agentVMSize.
agentCount The number of nodes for the cluster. 1 Node is enough for Dev/Test and minimum 3 nodes, is recommended for Production
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
osType The type of operating system.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.kubernetes/aks-vmss-systemassigned-identity/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.kubernetes/aks-vmss-systemassigned-identity/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface