Přeskočit navigaci

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

podle LarssonOskar
Poslední aktualizace: 19.02.2016

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
databaseAccountName The Azure Cosmos DB database account name.
consistencyLevel The Azure Cosmos DB default consistency level for this account.
maxStalenessPrefix When consistencyLevel is set to BoundedStaleness, then this value is required, otherwise it can be ignored.
maxIntervalInSeconds When consistencyLevel is set to BoundedStaleness, then this value is required, otherwise it can be ignored.
sqlServerAdminLogin The SQL server admin username.
sqlServerAdminLoginPassword The SQL server admin password
sqlDatabaseName The SQL database name
sqlDatabaseCollation The SQL database collation
sqlDatabaseEdition The SQL server edition
sqldatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
webAppName The name of the Web App
webAppSKU The Web App pricing tier
workerSize The Web App worker size
storageAccountType The storage account type
azureSearchname The azure search instance name
azureSearchSku The azure search instance tier.
azureSearchReplicaCount The number of search replicas
azureSearchPartitionCount The number of search partitions
documentDBOfferType The Azure Cosmos DB offer type
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-web-app-sql-docdb-search/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-web-app-sql-docdb-search/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface