The Azure Quickstart templates are currently available in English

Subnet-driven deployment

podle JF6
Poslední aktualizace: 17.10.2018

This template creates en environment with multiple subnets and the servers (one DC and two members) associated with. If the number of subnets varies, the servers are adjusted automatically. It illustrates several ARM concepts, such as outputs, array as parameters

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
numberOfSubnets Number of subnets in the VNet. Must be between 2 and 20
memberServersPerSubnet Member servers for each subnet. Must be between 1 and 20
storageCategory Storage type. Can be either Standard (HDD) or Premium (SSD)
domainName Domain to create for the Lab
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique public DNS label for the deployment. The fqdn will look something like 'dnsname.region.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface