The Azure Quickstart templates are currently available in English

Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) SOFS cluster

podle Keith Mayer
Poslední aktualizace: 23.05.2018

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and it provisions them as a Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) Scale-Out File Server (SOFS) cluster.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
storageAccountType Type of new Storage Accounts (Standard_LRS, Standard_GRS, Standard_RAGRS or Premium_LRS) to be created to store VM disks
vmSize Size of the S2D VMs to be created
vmCount Number of S2D VMs to be created in cluster (Min=2, Max=3)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each S2D VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each S2D VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the S2D VMs should be deployed
sofsName Name of clustered Scale-Out File Server role
shareName Name of shared data folder on clustered Scale-Out File Server role
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-storage-spaces-direct/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-storage-spaces-direct/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface