The Azure Quickstart templates are currently available in English

Example Parameterized Deployment With Linked Templates

Poslední aktualizace: 19.06.2020

This sample template will deploy multiple tiers of resources into an Azure Resource Group. Each tier has configurable elements, to show how you can expose parameterization to the end user.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location (není dostupný žádný popis)
VirtualNetworkName Name of the VNET for all Resources.
OperatingSystemImage OS Image to use for All VMs.
ProximityPlacementGroupName Name of the Proximity Placement Group to use for All Resources.
AdminUserForVMAccess Admin User for all VMs.
sshKeyForVMAccess ssh Public Key used to access all VMs.
MidtierNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Midtier Resources.
MidtierVMNameBase Prefix for naming Midtier VMs.
MidtierVMCount How many Midtier VMs to provision.
MidtierVMSize VM Size for Midtier VMs.
BackendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Backend Resources.
BackendVMNameBase Prefix for naming Backend VMs.
BackendVMCount How many Backend VMs to provision.
BackendVMTemplate VM Size and Storage Profile for Backend VMs.
FrontendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Frontend Resources.
AllowFrontendConnectionFromIPOrCIDRBlock Default value of 0.0.0.0/0 allows management and connections from the entire Internet
DeployAzureBastionFrontend Selection to deploy Azure Bastion Frontend
DeployAppGatewayFrontend Selection to deploy Azure Application Gateway Frontend
DeployJumpBoxFrontend Selection to deploy Jump Box (VM) Frontend
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface