The Azure Quickstart templates are currently available in English

Multi tier traffic manager, L4 ILB, L7 AppGateway

podle Ram Kotti
Poslední aktualizace: 05.03.2020

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
region1-Location-Name Azure Region valid name
region2-Location-Name Azure Region valid name
trafficManagerProfile_name Traffice Manager profile name
adminuser Admin username
adminuserPassword Admin Password
app-prefix Application prefix name, should be <= 10 characters
imageSKU The Windows version for the VM
vmSize Size of the virtual machine, must be available in the virtual machine's location
numberOfVMInstances Number of VM instances to be created behind internal load balancer control
loadbalancer-dns-prefix Loadbalancer dns name should be lowercase letters
appGW-skuName Choose Application gateway SKU!
appGW-capacity Number of Application Gateway instances
appGW-pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
appGW-pathMatch2 Path match string for Path Rule 2

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface