The Azure Quickstart templates are currently available in English

Zero-downtime Deployment to AKS with Jenkins

podle Azure DevOps
Poslední aktualizace: 18.11.2019

This template allows you to do zero-downtime deployment to AKS Kubernetes cluster with Jenkins. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 16.04 LTS VM and an Azure Kubernetes Service (AKS). The Jenkins instance will configured with jobs to deploy Tomcat container to the AKS Kubernetes in RollingUpdate or blue/green strategy without downtime.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
virtualMachineSize The virutal machine size to use. We picked out the sizes with 2 vCPUs, but in real world projects you can choose other sizes as you desired.
kubernetesVersion The version of Kubernetes.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name prefix for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine. Azure will form the final DNS name as '<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com'.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface