The Azure Quickstart templates are currently available in English

Continuous Deployment to Kubernetes

podle Azure DevOps
Poslední aktualizace: 22.05.2018

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Azure Container Registry to a Kubernetes cluster. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an instance of Spinnaker on the same Kubernetes cluster that your pipeline will target. The Jenkins instance will include a basic pipeline that checks out a user-provided git repository, builds the Docker container based on the Dockerfile at the root of the repo, and pushes the image to the provisioned Azure Container Registry. The Spinnaker instance will include a basic pipeline that is triggered by any new tag in the registry and deploys the image to the provisioned Kubernetes cluster.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
gitRepository The URL to a public git repository used for the default Jenkins job. It must include a Dockerfile at the root of the repo.
dockerRepository The repository name used by the default Jenkins job and Spinnaker pipeline. This repository will be created in your Azure Container Registry.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface